FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको निर्णय

कार्यपालिका बैठकका निर्णय

कार्यपालिका बैठकका निर्णय 

दस्तावेज: 

कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७७/१२/२५ गतेको  महाङ्काल गाउँकार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु 

बैठकका निर्णय

८७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय

८७ औं कार्यपालिका  बैठकको निर्णय