FAQs Complain Problems

Social Security

कृषक समुह तथा पशुपालन समुह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि /पशु शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
राजपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र
  • समुह दर्ताको लागि पेश गरेको निवेदन
  • सदस्यहरुको विवरण
  • विधान ३ प्रति
  • प्रारम्भिक भेलाको निर्णय
  • कार्य योजना
  • समुह दर्ता बापत तिरेको राजस्वको रसिद