FAQs Complain Problems

Social Security

योजना फरफारक तथा रकम भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजात

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१-२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा / लेखा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको योजना कार्यसम्पन्न तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस सम्बन्धि  सिफारिसपत्र 
 • प्राविधिकले तयार गरेको अन्तिम मुल्यांकन  र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको  सक्कल प्रति
 • उपभोक्ता समितिको फरफारक  र रकम भुक्तानीको लागि निवेदन
 • उपभोक्ता  समितिको रकम भुक्तानी तथा फरफारकको  निर्णय  प्रतिलिपि
 • वडास्तरीय अनुगमन  र केन्द्रीय अनुगमन फारम भरेको हुनुपर्ने
 • आवश्यक बिल भर्पाइ तथा डोर हाजिरी फारम
 • डोर हाजिरीफारम अनुसारको नागरिकता प्रतिलिपि
 • श्रमिक एवं उपभोक्ता समितिबाट खरिद गरिएका सामाग्रीहरुको विवरण
 • योजना किताबमा भर्नु  पर्ने सम्पूर्ण विवरण  भरिएको हुनु पर्ने
 • कार्यालयबाट दिईएको कार्यादेश पत्र
 • उपभोक्ता समिति गठन हुदा गठन भएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
 • सूचनापाटिको  फोटो र कार्य शुरुहनु पहिले ,काम हुदै गर्दाको  र काम सकीएपछिको  फोटोहरु
 • योजनाको खर्च सार्वजनिक  गरेको सार्वजनिक सुनुवाई निर्णय प्रतिलिपि