FAQs Complain Problems

Social Security

योजना सम्झौता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना शाखा
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
 • उपभोक्ता समितिको निवेदन
 • उपभोक्ता भेला गरेको माईन्युटको फोटोकपी
 •  उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ,कोषाध्यक्ष,सचिव लगायत सबै सदस्यहरुको  नागरिकताको  प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको योजना सम्झौता सम्बन्धि  सिफारिस
 • योजना किताब भरेको हुनुपर्ने
 • प्राविधिकले तयार गरेको लागत इस्टिमेटको  सक्कल प्रति
 • उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौताको लागि निवेदन 
 • उपभोक्ता समितिबाट उपभोक्ता  समिति गठन गरिएको निर्णय  र योजना सम्झौता  सम्बन्धमा गरेको निर्णयको  प्रतिलिपि
 • बजेट सुनिश्चित भै योजना स्वीकृत भएको कागज
 • उपभोक्ता समितिको छाप
 • वडाकार्यालयको  सिफारिस
 • प्राविधिक ईस्टिमेट
 • भेला बसेको र उपभोक्ता समिति गठन गरेको माइनुट
 • उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष , कोषाध्यक्ष , सचिव र चार जना सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि
 •