FAQs Complain Problems

व्यवसाय नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सहकारी शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र (समबन्धित वडामा व्यवसाय संचालन भय नभएको  खुलेको सिफारिस)
  • व्यवसायीले व्यवसाय नविकरणको लागि पेश गरेको निवेदन
  • व्यवसाय नविकरण बापत राजस्व तिरेको रसिद
  • व्यवसाय दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र
  • मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि