FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

२०७९/०८०

विद्यालयहरुको लेखापरीक्षणका लागि आसय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

एकिकृत आर्थिक विवरण ।

दस्तावेज: 

सामाजिक शुरक्षा भत्ता पाउँने लाभग्राहि विवरण ।

दस्तावेज: 

महाङ्काल गाउँपालिकाको आवधिक योजना (आ.व. २०८०/८१-२०८४/८५)