FAQs Complain Problems

Social Security

बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ,साझेदारीमा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा भैंसी साना व्यव्सायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट ) विकास कार्यक्रम,रासायनिक मल विक्रेता छ्नोट सम्बन्धीको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि पुन: सुचना ।

बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ,साझेदारीमा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा भैंसी साना व्यव्सायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट ) विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि पुन: सुचना ।

आर्थिक वर्ष: