FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व २०७६/७७ को खर्चको फाँटवारी

आ.व २०७६/७७ को खर्चको फाँटवारी 

आ.व २०७७ /७८ चैत महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.व २०७७ /७८ चैत महिनाको  खर्चको फाँटवारी 

दस्तावेज: 

बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ,साझेदारीमा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा भैंसी साना व्यव्सायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट ) विकास कार्यक्रम,रासायनिक मल विक्रेता छ्नोट सम्बन्धीको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि पुन: सुचना ।

बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम ,साझेदारीमा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा भैंसी साना व्यव्सायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट ) विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि पुन: सुचना ।

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना

सेवा प्रवाह बन्द हुने सूचना 

शिक्षक बिवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

शिक्षक बिवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages